Strona główna >> Kontakt
Michał Ludwikowski
Dyrektor Generalny
Dominika Horoch
Dyrektor Biura

Nasza siedziba

Fundacja Polski Kongres Gospodarczy zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458630